Wash The Fast จ.เพชรบุรี

“J Wash Carcare มีศูนย์ให้บริการทั่วทุกภูมิภาคประเทศไทย”

 

สาขา : Wash The Fast
สถานที่ : ก่อนข้ามทางรถไฟ ไปสนามกีฬาดอนคาน จ.เพชรบุรี
18/9 หมู่9 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
Facebook : Wash The Fast
เปิด : 08.00 - 18.00 น.
โทร. 064-542-1888 , 061-479-4465