อบโอโซนในรถ

“ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมใหม่ ๆ ของ J Wash Carcare “

 

O3 มีสถานะเป็นก๊าซ คล้าย ๆ ก๊าซออกซิเจน O2 แต่โอโซนมีคุณสมบัติเป็นตัวออกซิไดส์รุนแรง ก็เลยนิยมนำมาใช้ในการฆ่าเชื้อโรค ลดความเสี่ยงติดเชื้อไวรัส โควิด 19 ด้วยบริการ อบโอโซนในรถ เพราะเมื่อปกติ หลังทำปฏิกริยาเสร็จ จะได้ก๊าซออกซิเจนที่บริสุทธิ์